Missie

De wereldwijde zionistische jeugdbeweging “Brith Trumpeldor” (Betar) is opgericht in 1923 door Ze'ev Jabotinsky. Tien jaar later, in maart 1933, richtten de Amsterdammers Da Silva Solis, Speijer en Sekir de Nederlandse afdeling van Betar op.

Waarom Betar in Nederland?

Tegenwoordig wordt de Nederlands-Joodse gemeenschap geschat op een aantal van rond de 40.000 personen. Ongeveer 12.000 van hen zijn actief in een Joodse organisatie. Een voorbeeld hiervan : Er zijn slechts 200 Nederlands-Joodse families die er een traditioneel kosjere huishouding op na houden. Haboniem-Dror, Bne Akiwa, Netzer en HaTzofim zijn de vier zionistische jeugdorganisaties in Nederland. Uitgezonderd enkele krantenartikelen die berichtten over Betar-leden die eind veertiger, begin vijftiger jaren georganiseerde activiteiten bezochten, is sinds de holocaust Betar niet opnieuw gaan functioneren als jeugdorganisatie. Desalniettemin telde Betar in het vooroorlogse Nederland en ook in de rest van Europa hogere ledenaantallen dan alle jeugdbewegingen samen. Collectieve (fysieke) zelfverdediging, (r)emigratie naar Israël, Iwriet-lessen, (zionistisch) onderwijs en leiderschapsonderricht waren de belangrijkste pilaren in die tijd. In 1945 richtte Charles Nijveen (Z"L) het Tel Chaï/IJzeren Fonds op, een organisatie die fondsen wierf voor de Irgoen en net als voor de Duitse bezetting in Nederland, (r)emigratie naar Israël bevorderde. In 1947 richtte Nijveen de Unie van Revisionisten/Brith Cheroet Hatzohar in Nederland opnieuw op. Twee decennia later werd door Marc Stiftel, Chaïm Natkiël en huidig Betar NL-bestuurslid Hans Knoop de Nederlandse tak van Menachem Begin's Cheroet (Vrijheids) partij opgericht, om tegenwicht te bieden aan de alom vertegenwoordigde politiek-linkse standpunten die door de Kehille werden omarmt.

In 1992 zagen Likoed Nederland (opvolger Cheroet) en de aan de WZO-geliëerde Federatie Nederlandse Zionisten (voorheen Nederlandse Zionisten Bond) het licht. De zionistische organisaties Arza (Liberaal), BONZ (Onafhankelijk), Mizrachi (Orthodox), Poale Zion (Progressief), Bne Akiwa (Orthodoxe Jeugd), Haboniem (Socialistische Jeugd), Ijar (Studenten) en de stichting Tarboet (Oelpan, niet meer bestaand) gingen allen deel uit maken van de Federatie Nederlandse Zionisten. Deze FNZ maakt op zijn beurt deel uit van het Centraal Joods Overleg (CJO), de overkoepelende organisatie die de Nederlands-Joodse gemeenschap vertegenwoordigd. De andere zes organisaties die zitting hebben in het CJO zijn het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI), het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), de Portugees-Israelitische Gemeenschap (PIG), het Verbond Liberaal Religieuzen (LJG), Joods Maatschappelijk Werk (JMW) en de Nederlands Joodse Jeugd (NJJ, de jeugdbewegingen). Ondanks de grote verscheidenheid van Joodse belangenbehartigers, maar wellicht ook dankzij die verscheidenheid, is Betar NL van mening dat er een groeiende behoefte is in een andere aanpak van zionistische publieke diplomatie in Nederland. Betar zal trachten een samenwerking aan te gaan c.q. zitting te nemen in het CJO.

Methode

De overtuiging leeft dat de “Betar-methode” minder apologistisch moet zijn dan de huidige manier waarop organisaties belangen behartigen en lobby'en voor onze Joodse gemeenschap en de Staat Israël.
Mede daardoor zal Betar NL, anders dan zijn voorgangers, ervoor kiezen zich niet exclusief aan een politieke partij in Israël te binden, ten einde een onafhankelijk geluid te laten horen. Uiteraard blijft Betar historisch gezien onlosmakelijk verbonden met zijn (centrum) rechtse seculiere wortels en zal vanzelfsprekend deze identiteit behouden. Een voorbeeld: Een mening over een eenstaat-, tweestaten-, of driestatenoplossing is van ondergeschikt belang voor de Joodse gemeenschap in de Nederlandse samenleving. Echter, wanneer de discussie uitmondt in antisemitische retoriek, zal er met de vuist op tafel geslagen moeten worden.
Om stelling te nemen tegen het linkse, anti-Israëli(ti)sch politiek landschap, de BDS- en soortgelijke bewegingen, de vaak eenzijdige en onzorgvuldige berichtgeving in de media en de huidige algemene publieke opinie over Joden en de Joodse Staat, is het van uiterst groot belang om de geschiedenis van ons volk te blijven documenteren en doceren.
In samenwerking en overeenstemming met de World Betar Movement en het Jabotinsky Instituut, beschouwt Betar NL de realisatie van een educatief centrum/bibliotheek van grote importantie opdat juiste informatie op bijeenkomsten aangeboden kunnen worden.
Anders dan andere pro-Israël organisaties in Nederland, zal primair onze aandacht liggen bij het werken richting een situatie waarin we de slapende menigte, moe en murw van de vaak negatieve, eenzijdige, onzorgvuldige nieuwsgaring, opnieuw voor onze zaak zullen kunnen winnen.
We zullen daarmee echter BDS, antisemieten (antizionisten) beslist niet overtuigen van ons gelijk, noch aan onze kant krijgen, deze realiteit beseffen wij zeer goed. Universitair docenten, journalisten, politici en auteurs zijn bereid gevonden om artikelen te publiceren op onder meer op onze website betar.nl en zij zullen tevens studiemateriaal beschikbaar stellen en lezingen en trainingen gaan geven om sterke, welbespraakte en ter zake kundige woordvoerders voor onze zaak op te leiden, zodat zij in de media, op scholen, universiteiten, tijdens debatten waar en wanneer nodig zich kunnen laten gelden.

Organisatie

De organisatie Betar NL ziet zich gesteund door de Israëlische Ambassade in Den Haag, het Interprovinciaal Opperrabbinaat, het European Centre for Jewish Students in Brussel, het Joods Agentschap NL, het Joods Politienetwerk, Stand With Us NL, het Jabotinsky Instituut in Tel Aviv, Likoed NL en World Likud, de World Zionist Organization, het Menachem Begin Erfgoed Centrum en World Betar in Jeruzalem.
Sinds Soekot 5779 (2018) is Betar-Tagar NL in stichtingsvorm geregistreerd in Amsterdam.

Door het zionistisch ideaal, (r)emigratie naar Israél , binnen onze gemeenschap te blijven aanwakkeren, zal Betar NL in samenwerking met de Jewish Agency NL, Aliyah naar Israël blijven stimuleren.

Het leren van de Hebreeuwse taal is een zeer belangrijk doel voor elke Betari en zal in navolging van Jabotinsky, als fundamenteel worden beschouwd.

In de stroom van de eerder genoemde activiteiten zal mede door inteNsieve samenwerking met de World Betar-beweging in Israël, ons gezamenlijke doel hopelijk worden bereikt: de (her)oprichting van een solide Nederlandse Betar Jeugdbeweging, net als de andere 14+ landen waarin Betar tegenwoordig afdelingen heeft.

Intenties

Een ieder die deel uit gaat maken van Betar doet dit uit vrije wil, met toewijding aan de principes van Betar neergelegd door onze shilton Z"L; Ze'ev Jabotinsky en loyaliteit aan de Joodse Staat Israël met een meerderheid van Joodse inwoners; ons volk, zowel thuis als in de diaspora.

Betar NL streeft ernaar een eigen “clubhuis” (een “Maon Ze’ev” ofwel: ma’oz) te kunnen openen. Een eigen ruimte dat zal fungeren als ontmoetingsplek, activiteitencentrum, documentatiecentrum en bibliotheek.

Betar NL streeft te werken richting een Nederlandse Betar-afdeling door in eerste instantie hasbará/publieke diplomatie (Tagar) te bedrijven, een krachtig antwoord te bieden op het groeiende antisemitisme en haar moderne opvolgster: het antizionisme, op te staan tegen de BDS-beweging en om de band tussen (Joods) Nederland en (het volk van) de Staat Israël te versterken.

Betar NL streeft ernaar onderwijsprogramma’s, documentatie en studiemateriaal over zionisme, Israël en het Joodse volk aan te bieden, alsmede om manifestaties, lezingen, debatten, seminars, workshops e.d. voor scholieren en studenten, journalisten, politici en andere geïnteresseerden te organiseren teneinde de huidige wereldwijde antizionistische impasse te doorbreken.