Beleidsplan Stichting Tagar

De Joodse gemeenschap in Nederland bestaat uit ongeveer 40.000 personen. Ongeveer 10.000 leden daarvan zijn in meer of mindere mate actief betrokken bij een Joodse organisatie. Slechts een paar honderd gezinnen voeren een traditioneel koosjere huishouding. Het eerst sluimerende maar de laatste jaren ook explicieter aanwezige antisemitisme heeft een enorme negatieve weerslag op onze kleine gemeenschap.

Stichting Tagar, opgericht op 26 september 2018, beoogt zelfrespect, trots en verbale weerbaarheid van Joden te bevorderen. De stichting beoogt de onderlinge band binnen de Joodse gemeenschap en de banden met de Staat Israël te versterken. Daarnaast wil de stichting de worteling in het Jodendom bevorderen. Bovenstaande moet ertoe leiden dat onze cultuur en historie blijvend voortbestaan als wezenlijk onderdeel van de Nederlandse maatschappij.

Deze doelstelling wordt volgens onze overtuiging mede bereikt door educatie te bieden op het gebied van de Joodse geschiedenis en cultuur, de holocaust, de vorming van de staat Israël, de positie van Joden in Nederland en daarbuiten en de positie ten opzichte van andere culturen en religies.

Educatie vindt groepsgewijs maar ook individueel plaats, voor zowel individuen uit onze eigen gemeenschap als daarbuiten.

Het stichtingsbestuur wordt ondersteund door vrijwilligers uit de Joodse gemeenschap en daarbuiten.

Het stichtingsbestuur wordt geadviseerd door een Raad van Advies gevormd door vooraanstaanden uit het bedrijfsleven en filantropische instellingen.

Financiering van de activiteiten vindt plaats door een beroep te doen op XXXXXXXXXXXXXXXXX zoals de XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, bijdragen vanuit XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX Nederland en andere fondsen, (maandelijkse) donaties, giften en legaten van individuen, charitatieve instellingen en vanuit het bedrijfsleven.

De stichting heeft de volle ondersteuning van prominenten uit de (Joods-)Nederlandse gemeenschap. Daarnaast verlenen de Israëlische ambassade, het Interprovinciaal Opperrabbinaat, het Joods Politienetwerk, Stand With Us NL, de Israël is Forever Foundation, het Jabotinsky Instituut in Tel Aviv, Likoed NL en World Likud, de World Zionist Organization, het Menachem Begin Erfgoed Centrum en World Betar en diverse Israëlische hoogwaardigheidsbekleders hun steun aan Stichting Tagar.

De resterende maanden van 2018 worden aangewend om de administratieve organisatie verder in te richten en voorbereidingen te treffen voor het eerste volledige operationele jaar 2019. De volgende activiteiten zijn gepland:

2018/2019

  • Verkrijgen van geschikte kantoorruimte met kleine zaal
  • Inrichten van de bibliotheek en documentatiecentrum (boeken, documentatiemateriaal)
  • Inrichten van de webwinkel (boeken, dvd’s, T-shirts, merchandise, etc.)

Stichting Tagar zal zich begin 2019 met een openbare presentatie aankondigen. Voornoemde prominente vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap uit voornamelijk Nederland en Israël zullen daarbij aanwezig zijn.

2019

  • Introductiebijeenkomst met presentatie van Stichting Tagar aan publiek en pers
  • Maandelijkse themabijeenkomsten
  • Dagelijkse consultatie-mogelijkheid
  • Educatieve bijeenkomsten
  • Organiseren van studiereizen naar Israël

Al naar gelang van de behoefte onder de doelgroep worden aanvullende activiteiten opgezet. Alle activiteiten dienen gericht te zijn op het bevorderen van de doelstellingen van Stichting Tagar.

Omgeving

De omgeving waarmee de Joodse gemeenschap heeft te maken kenschetst zich door toenemende kritiek op het beleid van de regering van de Staat Israël in het bijzonder en op Joden in het algemeen. Voorbeelden hiervan zijn de aanval op het restaurant Ha-Carmel, de bekladding van het Anne Frank monument, de vernieling van het Nooit Meer Auschwitz-monument in het Wertheimpark, de ingegooide ruiten van een Chabad-centrum, en de toenemende weerstand tegen het Nationaal Namenmonument. Het wordt Joden afgeraden om in het openbaar een keppel te dragen of anderszins er ‘Joods’ uit te zien. Dit is een verschijnsel dat in vrijwel de gehele Europese Unie opgeld doet.

In dit licht beoogt de stichting het bewustzijn van de Joodse identiteit te bevorderen opdat Nederlandse Joden een weerwoord kunnen bieden in het geval zij met antisemitisme worden geconfronteerd.

Antisemitisme is openlijk teruggekeerd in onze samenleving en lijkt bovendien in toenemende mate algemeen sociaal te worden geaccepteerd. Rappers en satirische televisieprogramma’s blijken de morele grens tussen kritiek op het regeringsbeleid van de Staat Israël en antisemitisme niet (meer) te kennen. Antisemitische spreekkoren zijn na tientallen jaren nog regelmatig te horen in en buiten voetbalstadions. Bedreigingen en aanslagen op Joodse instellingen nemen in aantal toe. Op universiteiten durven Joodse studenten geen kritiek te leveren op anti-Israëlische en/of antisemitische uitingen. In onze grote steden wordt dagelijks gedemonstreerd tegen de staat Israël. Er vinden door organisatoren zelfbenoemde “boycott-razzia’s” plaats in supermarkten en ondernemingen waar Israëlische producten worden verkocht. Militante aanhangers van organisaties als Hamas wordt geen strobreed in de weg gelegd: zij mogen zich in Nederland vrij bewegen, een Nederlandse afdeling oprichten en hun campagnes tegen Israël en de Joodse gemeenschap alhier voortzetten. Sterker nog: ze worden met alle égards ontvangen, ontvangen aanmoedigingsprijzen en financiële bijdragen vanuit politiek, bedrijfsleven en charitatieve instellingen.

In de nieuwsmedia wordt Israël doorgaans vanuit een negatief vooroordeel gepresenteerd. Als het nieuws al wordt weergegeven: wanneer het om leed aan Israëlische zijde gaat, wordt er doorgaans niets gepubliceerd/uitgezonden. Dit heeft zijn weerslag op de samenleving. Wanneer de situatie in Israël onrustig is, nemen antisemitische incidenten in Nederland in aantal toe. In het dagelijks leven en specifiek in bepaalde stadswijken is het niet meer vanzelfsprekend dat iemand openlijk zijn Joodse identiteit kan uiten. Na afloop van (holocaust)herdenkingen wordt er met de neergelegde kransen ‘gevoetbald.’ Monumenten opgericht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de holocaust worden vernield of beklad. Ruiten van Joodse instellingen, bedrijven en woonhuizen sneuvelen in toenemende mate. Beledigingen, scheldpartijen, bedreigingen en fysieke aanvallen jegens Joden nemen in aantal toe. Om over de sociale media maar te zwijgen. Hoge ambtenaren mogen onder de noemer ‘anti zionisme’ straffeloos antisemitische leugens verspreiden. Zelfs in de landelijke en lokale politiek zijn antisemitische tendensen waarneembaar, zonder enige consequenties.

Missie, visie, doelstelling en strategie

Stichting Tagar vindt dat er een krachtig antwoord moet worden geboden op dit groeiend antisemitisme, en haar moderne opvolger het 'antizionisme'. Nationaal (zionistisch) bewustzijn, zelfrespect en trots, (verbale) zelfverdediging, het stimuleren van (r)emigratie naar Israël (Aliyah), Ivriet-lessen (Oelpan), (zionistisch-)onderwijs en leiderschaps-onderricht zijn de belangrijkste pilaren. Bovendien leeft de overtuiging dat de Joodse gemeenschap in Nederland in het algemeen zich minder terughoudend zal moeten doen gelden dan de huidige manier waarop organisaties belangen behartigen.

Om stelling te nemen tegen het anti-Israëli(ti)sch politiek landschap, de BDS- en soortgelijke bewegingen, de vaak eenzijdige en onzorgvuldige berichtgeving in de media en de huidige algemene publieke opinie over Joden en de Joodse Staat, is het van uiterst groot belang om de geschiedenis van ons volk te blijven documenteren en doceren en waar nodig een tegengeluid te laten horen. Dit ‘documenteren en doceren’ en ‘ageren’ willen we doen vanuit een te realiseren ‘moadon’ (clubhuis)/kantoorruimte.

Anders dan andere pro-Israël organisaties in Nederland, zal primair onze aandacht liggen bij het werken richting een situatie waarin we de slapende menigte, moe en murw van de vaak negatieve, eenzijdige, onzorgvuldige nieuwsgaring, opnieuw voor onze zaak zullen kunnen winnen.

We zullen daarmee echter BDS, antisemieten (anti-zionisten) beslist niet overtuigen van ons gelijk, noch aan onze kant krijgen, deze realiteit beseffen wij zeer goed. Universitair docenten, historici, journalisten, politici en auteurs zijn bereid gevonden om artikelen te publiceren en zullen tevens studiemateriaal beschikbaar stellen en lezingen en trainingen gaan geven om sterke, welbespraakte en ter zake kundige woordvoerders voor onze zaak op te leiden, zodat zij in de media, op scholen, universiteiten, tijdens debatten waar en wanneer nodig zich op fatsoenlijke wijze kunnen laten gelden.

Nadat kantoorruimte is verkregen, kan de bibliotheek en activiteitenruimte worden ingericht. De stichting zal boeken, dvd’s, T-shirts en merchandise etc. gaan aanbieden. Een online webshop is inmiddels in gebruik en wordt uitgebouwd. De website wordt verder verbeterd en in overeenstemming met de ANBI-eisen gebracht. Onderwijsprogramma’s worden ontwikkeld. Presentaties met externe vooraanstaande sprekers worden gehouden. Studiereizen naar Israël moeten de binding van Nederlandse Joden met het land Israël bevorderen en het historisch besef van ons erfgoed stimuleren.

Na de oprichting van Stichting Tagar op 26 september 2018 heeft het bestuur onder meer de aandacht gericht op het verder inrichten van de (administratieve) organisatie. Een bankrekening wordt geopend. De ANBI-status wordt aangevraagd. Kantoorruimte (huur) wordt gezocht.

Er worden vrijwilligers geworven, de doelgroep wordt enthousiast gemaakt. Een wervingsbrochure is in aanmaak in een vergevorderd stadium.

Financiën, werving, beheer en besteding

De aanloopkosten ten behoeve van de oprichting van Stichting Tagar zijn door de leden van het bestuur vanuit privé middelen betaald.

De geplande activiteiten worden gefinancierd vanuit de te ontvangen toelagen c.q. (periodieke) donaties, giften, legaten, cursusgelden, toegangsprijzen en inkomsten uit de verkoop van boeken, merchandise alsmede de verkoop van consumpties.

De stichting beoogt middelen te werven bijvoorbeeld bij XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX en XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX en uit mogelijke andere fondsen. Ontvangen gelden worden ingezet om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren.

De stichting heeft een erkend accountant aangetrokken die jaarlijks de baten & lastenrekening alsook de balans opmaakt. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Organisatie

Statutaire naam:Stichting Tagar Nederland
Telefoon:XX XX XX XXX
E-mailadres:betarnetherlands@gmail.com
Website:www.betar.nl
KvK-nummer:72711396
RSIN:8592.08.618
ANBI-status:aangevraagd
CBF-keurmerk:niet aangevraagd

Bestuur

Bestuursleden
Vestigingsadres:XXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXX
Voorzitter:S.L. Galuti H.S. (XX-XX-XXXX)
Penningmeester:N.F.C. Spier (XX-XX-XXXX)
Secretaris:A. Pennewaard (XX-XX-XXXX)

Stichting Tagar is een non-profit organisatie die het algemeen belang behartigt; de ANBI-status wordt aangevraagd opdat de verkregen giften volledig kunnen worden aangewend om de doelstellingen te verwezenlijken.

Het ontbreken van een Nederlandse stichting met een gelijke doelstelling heeft ons bewogen Stichting Tagar op te richten.

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt slechts een vergoeding voor gemaakte kosten.

Werknemers

De stichting heeft geen werknemers in dienst. Wel wordt waar noodzakelijk gebruikt gemaakt van vrijwilligers. Voor evenementen worden commissies ingericht onder leiding van een of meerdere leden van het stichtingsbestuur.